Správcom obsahu tohto webového sídla je Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave,
Nové domy 160, 925 51 Šintava.

Pripomienky k obsahu prosím posielajte na adresu: emco.dsssintava@zupa-tt.sk

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

 
 
© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
november 2021
Ďakujeme