LÚČ
, občianske združenie pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých s mentálnym postihnutím bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 26. novembra 2007 pod sp. zn. VVS/1-900/90-311 11.

Poslaním občianskeho združenia je podpora a rozvoj aktivít pre občanov, ktorým sa  poskytujú sociálne služby, na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave. Zároveň realizovať doplnkové aktivity a materiálne zabezpečenie pre rozvoj sociálnych služieb a zvyšovania kvality ich poskytovania klientom, ktoré nie sú kryté rozpočtovými prostriedkami DSS a ich financovanie je zabezpečené mimorozpočtovými prostriedkami formou darov a grantov.

• Cieľom združenia je vytvárať podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré podporia ich všeobecný rozvoj a prispejú k rozvoju ich osobnostného a odborného potenciálu a zapájanie sa do rôznych podujatí spoločenského, kultúrneho a sociálneho života pre konečnú integráciu do spoločnosti.


Ciele združenia chceme naplniť najmä realizáciou projektov vypracovaných na podporu:

- vzdelávacích a kultúrno - spoločenských podujatí,

- realizovaním voľno - časových podujatí, športových činností a motivácií k tvorivej činnosti - tvorivé dielne, súťaže, výstavy,

- vytváraním podmienok pre humanizáciu a kvalitnejší život,

-
spoluprácu so štátnymi a neštátnymi inštitúciami, zúčastňovať sa podporovania aktivity občianskych združení, nadácií a iných združení obdobného zamerania.

• V roku 2012 - Občianske združenie "LÚČ" pri Domove sociálnych služieb v Šintave, v spolupráci s Obecným úradom Šintava založilo Komunitné centrum pre rodičov, príp. zákonných zástupcov, ktorí poskytujú opateru deťom a dospelým so zdravotným a mentálnym postihnutím v domácom prostredí, príp. rodičom a klientom - prijímateľom sociálnej služby v inštitúcii.

• Občianske združenie získava finančné prostriedky z 2% daní od darcov, zamestnancov ako aj rodičov klientov zariadenia a ďalších osôb, ktoré sú použité na rôzne projekty v súlade so stanovami občianskeho združenia:


-
zakúpenie materiálneho vybavenia (elektrická polohovacia posteľ + matrac, stoly do jedálne klientov, koberce, protišmyková rohož, rozťahovacie pohovky, zdvíhacie zariadenie OXFORD, digitálny fotoaparát, automatická práčka, záhradný prístrešok, bazén),

- nákup materiálu a pomôcok na rozvoj pracovných zručností.

• Naše projekty je možné realizovať len za finančnej pomoci darcov a sponzorov. Z ich pomocou môžme byť nápomocní pri skvalitňovaní práce a pobytu klientov v zariadení.

Srdečne všetkým našim darcom a sponzorom za doteraz poskytnuté príspevky ďakujeme.


Veľmi radi prijmeme finančnú alebo materiálnu pomoc pre klientov zariadenia:

účet: 2394002656/0200 VÚB, a.s.
ičo: 45014710

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Občianske združenie LÚČ


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

 
 
© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
január 2023
Ďakujemewww.korona.gov.sk