Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava (ďalej iba DSS pDaD v Šintave) poskytuje sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách. Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
Sociálnu službu chápeme ako odbornú, obslužnú alebo ďalšiu činnosť, alebo súbor týchto činností, ktoré sú vo vzťahu k prijímateľovi sociálnych služieb zamerané na riešenie jeho nepriaznivej sociálnej situácie.
V DSS pDaD v Šintave zabezpečujeme poskytovanie sociálnych služieb, ktoré pomáhajú jednotlivcom, resp. ich rodinným príslušníkom, riešiť takú nepriaznivú sociálnu situáciu, ktorá ohrozuje občana odkázaného na pomoc inej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzuje jeho schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.
Kapacita zariadenia je 14 prijímateľov sociálnych služieb:
· 6 miest pre pobytovú formu sociálnej služby celoročnú,
· 6 miest pre pobytovú formu sociálnej služby týždennú,
· 2 miesta pre ambulantnú formu sociálnej služby.
V zariadení tiež zabezpečujeme poskytovanie odľahčovacej služby.

V DSS pDaD v Šintave poskytujeme a zabezpečujeme odborné a obslužné činnosti. K 
odborným činnostiam, ktoré v DSS pre deti a dospelých Šintava poskytujeme, patria:

        Ø Základné sociálne poradenstvo
       
Ø Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (opatrovanie)
       
Ø Sociálna rehabilitácia
       
Ø ošetrovateľská starostlivosť v zariadení a
       
Ø rozvoj pracovných zručností,

obslužným činnostiam patria:

       
Ø Ubytovanie
       
Ø Stravovanie
       
Ø Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
       
· Základné sociálne poradenstvo napomáha posúdeniu povahy problému prijímateľa sociálnej služby a poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.
       
· Cieľom odborného personálu v DSS pDaD v Šintave je zabezpečiť kvalitné opatrovanie podľa moderných odborných konceptov a postupov a zlepšiť tak kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb v zariadení. Proces sa vzťahuje na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a riadi sa Metodickou príručkou opatrovateľského procesu, Modelom Moniky Krohwinkel, štandardami opatrovania. Bazálnu stimuláciu realizuje vyškolený opa/oše personál. Masáže realizuje vyškolená opatrovateľka.
       
· Sociálna rehabilitácia – odborná činnosť, ktorá sa poskytuje za účelom podpory samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby a to nácvikom zručností, aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. V sociálnej rehabilitácii využívame prvky ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie, dramatoterapie, alternatívnej komunikácie a prvky pohybovej terapie.
       
· Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení je poskytovaná v súlade s platnou legislatívou, formou ošetrovateľského procesu v súlade s vypracovanými ošetrovateľskými štandardmi a na základe Metodickej príručky riadenia ošetrovateľského procesu v sociálnych službách. Ošetrovateľská starostlivosť v našom zariadení je zameraná na uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby.
       
· Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zabezpečené v rozsahu ošetrovateľských výkonov a v prípade potreby na základe zmluvy s Agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) Sereď.
· Pre klientov ambulantnej a týždennej formy pobytu – zabezpečuje zdravotnú starostlivosť opatrovník určený súdom/zákonný zástupca cestou vybraného obvodného lekára. Lekárske správy napr. o zmene dávkovania liekov, diéte, alergii a podobne, je potrebné predložiť do zariadenia, v opačnom prípade zariadenie nezodpovedá za prípadné zhoršenie zdravotného stavu klienta. Odborný personál vedie evidenciu dávkovania a užívania ordinovaných liekov.

· Pre prijímateľov sociálnych služieb na celoročnej forme pobytu zdravotnú starostlivosť:
       
· zabezpečuje opatrovník určený súdom/zákonný zástupca u vybraného obvodného a odborného lekára,
       
· alebo splnomocní zariadenie v zastúpení riaditeľom/kou a všetky náležitosti zo zdravotnou starostlivosťou zabezpečuje zariadenie. V spolupráci s odbornými lekármi zabezpečujeme nákup a kontrolované uskladnenie liekov, evidenciu dávkovania a užívania ordinovaných liekov.
       
· Cieľom rozvoja pracovných zručností v zariadení je podporiť v maximálnej miere aktivizáciu a samostatnosť prijímateľov sociálnych služieb, pomôcť im pri osvojovaní si pracovných návykov a zručností pri vykonávaní rôznych pracovných aktivít. Prijímateľovi sa poskytuje výber pracovných aktivít podľa jeho záujmu, schopností a zručností. Techniky pracovnej terapie sa zameriavajú na rozvoj fyzických, mentálnych schopností ako aj rozšírenie pracovného potenciálu prijímateľov sociálnych služieb.
       
· Ubytovanie poskytujeme v 3-posteľových izbách, poskytujeme vecné plnenie spojené s ubytovaním, zabezpečujeme i možnosť užívať spoločné priestory vrátane kuchynky s vybavením. Interiérové priestory celého zariadenia vrátane priestorov na terapie sú bezbariérové.
       
· Stravovanie zabezpečujeme vlastnou stravovacou prevádzkou v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na zdravotný stav fyzických osôb (diétne a špeciálne stravovanie) aj s využitím služby hromadného stravovania s dovozom počas víkendov, resp. sviatkov.
       
· Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva je realizovaná personálom.

DSS pDaD v Šintave vytvára podmienky aj na
ďalšie činnosti:
       
Ø na prípravu stravy (capucino, káva a i.),
       
Ø záujmovú činnosť,
       
Ø utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

       
· K rozšíreniu spektra poskytovanej sociálnej služby patria aj voľno-časové aktivity a záujmové činnosti. Zariadenie poskytuje prijímateľom možnosť výberu z kultúrno – spoločenských podujatí, športovej činnosti a rekreačnej činnosti.

DSS pDaD v Šintave umožňuje využívanie
doplnkových služieb:

       
Ø Externý kaderník
       
Ø Pedikúra
       
Ø Voľnočasové aktivity mimo zariadenia s doprovodom
       
Ø Religiozita individuálna alebo skupinová.

Zariadenie ďalej umožňuje, aby boli prijímatelia sociálnych služieb sprevádzaní pri umieraní a to najmä rodinnými príslušníkmi, priateľmi a kňazom. Osamelého prijímateľa sociálej služby sprevádzajú pracovníci zariadenia a kňaz, ak si to želá.
Medaila 2014 - 01
Medaila 2014 - 02
Medaila 2014 - 03
Medaila 2017 - 01
Medaila 2017 - 02
Medaila 2017 - 03
Cena predsedu TTSK - 2021
Exteriér a interiér zariadenia.
Hlavná budova
Nádvorie
Hospodárska budova
Relax zóna
Izba
Spoločenská miestnosť
Dielnička
Ďakujeme
      od 1. júla 2002
 
© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovateľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia: júl 2024

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

O nás
Zriaďovateľ: