Motto:
   
„Nikto nie je tak
ý malý, aby nevedel pomôcť a nikto nie je taký veľký, aby pomoc nepotreboval“

..... a aby sme sa mohli vrátiť do svojich domovov a byť vďační za spolužitie jeden s druhým a napĺňať ho láskou a vzájomným pochopením.

Žiť v rodine je prirodzenou túžbou každého človeka, avšak niektorým z nás nie je umožnené fungovať v prostredí rovnocenne s ostatnými a potrebujú viacej pomoci.

• V zariadení Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých zabezpečujeme poskytovanie sociálnych služieb prijímateľom, ktorí z dôvodu telesného a mentálneho postihnutia sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby počas 24 hodín denne.

• Využitím dispozície nášho zariadenia je človek odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby začlenený do kolektívu prijímateľov sociálnej služby;  prostredníctvom individuálneho plánovania je spracovaný cieľ a spôsob k jeho dosiahnutiu, aby sme realizovali optimálny vedomostný a činnostný vývoj a udržateľnosť nadobudnutých vedomostí a zručností osobnosti primerane stupňu a druhu postihnutia

• V prípade, že máte záujem o skvalitnenie poskytovaných služieb pre klientov v zariadení, máte možnosť urobiť tak darovacou zmluvou  v prospech zariadenia, príp. poukázať finančnú čiastku na č. účtu:

SK08 8180 0000 0070 0049 1489, Štátna pokladnica

V mene klientov, ich rodičov, rodinných príbuzných a všetkých zamestnancov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Vám patrí                                                                                                              
srdečná vďaka

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Priestor pre Vás


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ: 
Ďakujeme