Stretnutie s bývalými zamestnancami  • 27. október 2022 •

        V DSS pDaD v Šintave  sa dňa 27.10.2022 stretli bývalí aj terajší zamestnanci pri príležitosti 30 rokov poskytovania sociálnych služieb.

     Snaha zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb je v maximálnej miere založená na profesionálnej starostlivosti o človeka, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby, na rešpektovaní jeho osobnosti a jeho potrieb, na zabezpečení ochrany života a zdravia človeka a na rešpektovaní ľudských práv každého jedného, nielen klienta, ale aj každého zamestnanca, lebo každý má právo odchádzať z práce bez ujmy na zdraví.

Vklad osobnosti každého jedného z nás je danosť osobnostnej zrelosti, skúsenosti a uznávania spoločensky preferovaných etických postojov a ak ju človek v sebe necíti, nemôže túto prácu vykonávať, pretože nedá sa rozdávať  to, čím nedisponujeme. A pôsobenie kolektívu znásobuje svoje účinky, každý pracovník svojím dielom, rôznorodosť skĺbujeme do jednotnosti.

Tak ako známe osobnosti zanechávajú otlačky svojich nôh na chodníkoch, na rozvinutej osobnosti každého jedného nášho klienta je  otlačok spoločnej práce a úsilia všetkých pracovníkov, ktorí sa podieľali a naďalej podieľajú na jeho formovaní v správnych životných návykov.

Múdry človek povedal: V našom živote nemajú cenu roky, ale život prežitý za tie roky

Všetkým zamestnancom patrí za ich osobný vklad v plynutí rokov poskytovania sociálnych služieb ľuďom odkázaným na pomoc inej osoby veľká vďaka a úcta.

Mgr. Marta Hajdinová
Riaditeľka DSS pDaD v Šintave

Späť na: Aktivity 2022 - O nás
Príhovor pani riaditeľky
Zamestnanci na stretnutí
Tanečníci
Muzikanti