Sociálne poradenstvo
je profesionálna odborná činnosť, vykonávaná odborníkom: sociálnym pracovníkom, ktorého odbornosť je v súlade s dikciou zákona o sociálnych službách a je založená na vzťahu, podpore, pomoci, rozvoji, optimálnom uplatnení prijímateľa sociálnych služieb na jeho reálnej orientácii v živote.
Sociálne poradenstvo slúži na odstránenie, prípadne aspoň zmiernenie negatívnych návykov alebo spôsobov správania a jeho začlenenia do spoločenského rámca, rodiny, pracovného kolektívu, komunity so zreteľom na stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Sociálne poradenstvo


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

 
© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
január 2023
Ďakujemewww.korona.gov.sk