Sociálna rehabilitácia
je súbor opatrení k zabezpečeniu dôstojného a maximálne možného hodnotného života osôb so zdravotným postihnutím. Pri sociálnej rehabilitácii dôležitú úlohu zohrávajú faktory osobnosti ako je rodinné zázemie a komunita, v ktorej občan žije. Veľmi dôležitá je individuálna schopnosť aktívne realizovať dlhodobý rehabilitačný proces a využiť všetky možnosti naučiť sa pracovať s ponúkanými prvkami v rámci rehabilitačného procesu. Výsledkom je schopnosť nájsť pozitívny vzťah nielen k svojmu zdravotnému postihnutiu, k svojmu okoliu, ale aj  k tým, ktorí sú tiež zdravotnej postihnutí.

Sociálna rehabilitácia je proces, v ktorom osoba s  trvalým zdravotným postihnutím absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu samostatnosti a sebestačnosti v maximálnej možnej miere s ohľadom na jej zdravotné postihnutie s cieľom dosiahnutia čo najvyššieho stupňa spoločenskej integrácie.

Plán sociálnej rehabilitácie je súčasťou Individuálneho plánu každého z prijímateľov sociálnych služieb v DSS Šintava.
Garantom procesu sociálnej rehabilitácie je vyškolený inštruktor sociálnej rehabilitácie a spolupracuje v rámci interdisciplinárneho tímu so sociálnym pracovníkom a pracovníkmi oše-opa úseku.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Sociálna rehabilitácia


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
január 2023
Ďakujemewww.korona.gov.sk