Rozvoj pracovných zručností
je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností prijímateľov sociálnej služby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a začlenenia do spoločnosti pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Zariadenie vytvára vhodné pracovné možnosti v závislosti od individuálnych schopností prijímateľov sociálnej služby ( úprava okolia zariadenia, pestovateľské práce na kvetinovom, bylinkovom políčku, alebo v úžitkovej záhradke, výroba drobných šperkov, servítková technika, pomocné práce pri príprave jedla a pod.).

Realizovaný je inštruktorom sociálnej rehabilitácie v spolupráci so sociálnym pracovníkom, sociálnym terapeutom a pracovníkmi oše-opa úseku.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Rozvoj pracovných zručností


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia: január 2023
Ďakujemewww.korona.gov.sk