__________________________________________________________________________________________________________

Andy a zdravie


• Dňa 28. J
úna 2013 sme v popoludňajších hodinách v Komunitnom centre pri OZ Lúč v DSS Šintava privítali medzi zúčastnenými známu moderátorku pani Andy Timkovú Pavlík, s ktorou sme mali dohodnutú prednášku o jej osvedčenej metóde zdravého spôsobu života.
• Hlavnou t
émou jej prednášky bolo ako dostať organizmus do harmónie, vyliečiť sa pomocou stravy, možnosť diagnostiky prístrojom MagnetSpace a prezentácia jej knižnej novinky „Navarme si zdravie“ .
• Pani Timková v kruhu cca 25 účastníkov prednášky šírila myšlienky o očiste organizmu a posilnení autoimunity na prírodnej báze. Mnohí z prítomných boli pozitívne oslovení jej osvedčeným postupom a odchádzali s novou motiváciou aplikovať tieto formy do svojho denného jedálnička a spôsobu života. Poukazovala na „zdravé potraviny“ a sprostredkovala množstvo informácií o zdraviu nebezpečných zložkách potravín. Odchádzali sme odhodlaní nakupovať najmä slovenské výrobky a najmä čerstvú produkciu ovocia a zeleniny našich domácich farmárov.

Mgr. Marta Hajdinová, koordinátor KC
• Dňa 15. júna 2012 pri príležitosti 20. výročia začatia prevádzky Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave bolo pri Občianskom združení "LÚČ" a s podporou Obecného úradu v Šintave, založené
Komunitné centrum
pre rodičov, príp. zákonných zástupcov, ktorí poskytujú opateru zdravotne a mentálne postihnutým deťom a dospelým v domácom prostredí, príp. rodičov a klientov - prijímateľov sociálnej služby v inštitúcii.

• Komunitné centrum bolo založené s úmyslom prispieť k informovanosti znevýhodnenej skupine obyvateľstva, k vytvoreniu podmienok na komunikáciu obyvateľov s podobnými bežnými problémami a k vytvoreniu efektívnych komunikačných kanálov pri napĺňaní sociálnej politiky v bežnom živote obyvateľstva.

• Prostredníctvom viacerých metód a foriem poskytovania základného sociálneho poradenstva chce KC ponúknuť znevýhodneným obyvateľom aktívnu participáciu na riešení problému, pri čom ich bude podporovať, informovať, vzdelávať a vytvárať podmienky pre jeho zmenu k lepšiemu. Prostredníctvom implementovania aktivít KC napomôže obyvateľom nahliadnuť na rôzne možnosti riešenia ich problémov a napomôže hľadaniu správnej alternatívy konštruktívnej zmeny. Zámerom je spoločné precítenie problémov znevýhodnenej časti obyvateľstva a spoločne hľadať spôsob pozitívneho fungovania vo svete.

• Personálne zloženie /koordinátori/
projektový manažér:
- Mgr. Marta Hajdinová
asistenti projektového manažéra /tvorba projektov, poradenstvo/
- Mgr. Eva Sarnecká
- Mgr. Lucia Kubánová
a ďalší odborní pracovníci /aj externí/ dobrovoľníci.

Stretnutia sa budú konať v nebytových priestoroch objektu DSS Šintava, príp. v priľahlom areáli s dvorom.

Kontakt: 031/7894360, 0905 218 931, hajdinova.marta@zupa-tt.sk www.dsssintava.zupa-tt.sk
__________________________________________________________________________________________________________

Malý projekt
•jún 2014•
    
• Príprava a výroba gélových sviečok je zaujímavou súčasťou pracovnej terapie v našom zariadení. Táto pracovná aktivita vznikla na základe úspešnej realizácie malého projektu sociálnej terapeutky Mgr. Moniky Majkovej, v rámci národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax, v spolupráci s Iuventou - Slovenským inštitútom mládeže, ktorá poskytla dotáciu z finančných zdrojov Európskej únie na zakúpenie materiálu a potrebných doplnkov pre výrobu gélových sviečok.
• Pr
íprava gélových sviečok ako pracovná terapia významne prispieva nielen k rozvíjaniu jemnej motoriky, ale aj zrakovo-motorickej koordinácie našich klientov. Je dôležitým prostriedkom aj pre ďalší rozvoj ich pracovných schopností a zručností. V nemalej miere sa tiež významne podieľa na rozvíjaní predstavivosti, tvorivosti a fantázie klientov, pri vlastnej príprave rôznych kombinácií výroby gélových sviečok.
• Svie
čky sú symbolom svetla a tepla, ktoré prinášajú do našich domovov a my sme šťastní, že tieto symboly môžeme šíriť medzi nás.
         
       
Mgr. Monika Majková, sociálna terapeutka
Kolektív zamestnancov a klientov pri výrobkoch
Kamaráti Zuzana, Martin a Patrik pri sviečkach
Naše výrobky - gélové sviečky
__________________________________________________________________________________________________________

Jarmok výrobkov - DSS Šintava
  05. september 2014
    
• Niektor
ým z nás nie sú dopriate fyzické a mentálne danosti a zručnosti, aby v rodine a v spoločnosti mohli fungovať ako rovnocenný členovia. Nie pre každého z nás je bežnou realitou príjemné rodinné prostredie, ktoré je zväčša pre každého člena zázemím, handycapovaný ľudia potrebujú viacej pomoci, sprevádzania, opatrovania a toto sú odborné služby, ktoré poskytujú zariadenia sociálnych služieb a prostredníctvom odborných pracovníkov vytvárajú príjemné prostredie a motivujú k angažovanosti a tvorivosti.
• Napriek nepriazniv
ému zdravotnému stavu naši prijímatelia sociálnych služieb majú snahu zapojiť sa do pracovných terapií, ktoré prinášajú hmatateľné výsledky v podobe rôznych výrobkov, obrázkov, bižutérie, krásnych gelových sviečok, koberčekov a pod. Podľa individuálnych schopností je ich úsilie korunované úspechmi, ktoré sme predstavili verejnosti dňa 5. septembra 2014 počas Jarmoku výrobkov z tvorivých dielní zariadení sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja.
• Na podujatí sa zúčastnili DSS Lehnice, DSS Galanta, DSS Košúty, DSS Pastuchov, DSS Sereď, DSS Šoporňa Štrkovec a domáci organizátor - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave.

Ďakujeme všetkým, ktorí toto príjemné piatkové popoludnie podporili.
         
       
Mgr. Marta Hajdinová, riaditeľka DSS pDaD v Šintave
Prezentácia našich výrobkov na jarmoku
Zamestnanci a výrobky klientov z DSS Lehnice
Klienti a ich výrobky z DSS Šoporňa-Štrkovec
Zamestnanci a klienti z DSS Pastuchov
Prezentácia výrobkov z DSS Košúty
Výrobky klientov z DSS Galanta
Zamestnanci a výrobky z DSS Sereď
Zamestnanci DSS v Šintave
Zamestnanci a klient Ondrej DSS v Šintave
Klienti, rodičia a zamestnanci DSS v Šintave
Opatrovateľka DSS v Šintave s rodinou a priateľmi
Nádherné počasie a ešte krajšia nálada na jarmoku
Pani riaditeľka DSS v Šintave Mgr. Hajdinová privítala Pani Timkovú na prednáške o zdravom spôsobe života
Pozvaní hostia - riaditeľky z DSS Pastuchov, Šoporňa-Štrkovec, Sereď a n.o. Nezábudka Pata
Účastníci prednášky - zamestnanci, klienti aj s rodičmi
Praktická ukážka Pani Timkovej
__________________________________________________________________________________________________________________________

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Komunitné centrum


      od 1. júla 2002

Zriaďovateľ:

 
 
© 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave

Správca obsahu (DSS)                    Technický prevádzkovate
ľ (Web Support)                    Vyhlásenie o prístupnosti

Posledná aktualizácia:
január 2023
Ďakujemewww.korona.gov.sk